• Langebjergskolen
 • Langebjergvej 401, 3050 Humlebæk
 • 72 56 20 15
 • [email protected]
 • EAN: 5798008284458
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Langebjergskolens struktur og organisation
 

Langebjergskolen er opdelt i tre afdelinger
Langebjergskolen er afdelingsopdelt i tre afdelinger/storteam:

Storteam 1: Består af lærere med primærfunktioner i 0.-3. klasse
Storteam 2: Består af lærere med primærfunktioner i 4.-6. klasse
Storteam 3: Består af lærere med primærfunktioner i 7.-9. klasse

Formålet med at afdelingsopdele skolen er, at sikre den størst mulige faglige og pædagogiske
kompetence i undervisningen, ved at tilknytte lærerne til de enkelte afdelinger og hermed opnå
en højere grad af "specialisering".

Lærerne er tilknyttet en afdeling, og for at sikre en vis kontinuitet og tryghed i de yngste klasser
er det sjældent, der er lærerskift efter 3. klassetrin, mens der altid sker et skift efter 6. klasse.

Fleksibel planlægning
Målet med den fleksible tilrettelæggelse er at sikre at det er de faglige og pædagogiske mål, der er
bestemmende for, hvordan vi planlægger og arbejder og ikke et på forhånd fastlagt skema.
Årgangsteamet fungerer derfor som et selvstyrende team:

 • Fagenes timetal opregnes i årsnorm og ikke i ugentlige lektioner
 • Det selvstyrende team kan frit ændre skemaet
 • Et fags årsnorm kan læses af flere lærere

Teamstruktur på Langebjergskolen
Teamstrukturen på Langebjergskolen har til formål at understøtte skolens målsætning og sikre den
størst mulige faglighed og det bedst mulige samarbejde omkring de enkelte afdelinger/årgange/
den enkelte elev.

Storteam, årgangsteam og fagteam
Langebjergskolen er organiseret i storteam, årgangsteam og fagteam.

Årgangsteam:
De lærere som samarbejder om daglig forberedelse af undervisning samt planlægning
omkring årgangen, herunder arbejdet med årgangens sociale liv og arbejdet vedr. de
enkelte elever.

Årgangsteamenes arbejde består i:

 • At udarbejde årsplaner
 • At planlægge undervisningen, herunder fordybelsesuger, tema/projektforløb og andre
  fællesopgaver, evt. i samarbejde med storteam.
 • At samarbejde om planlægning af skemaet ud fra faglige og pædagogiske målsætninger.
 • At sikre der arbejdes med holddannelser
 • At samarbejde om at sikre et positivt fællesskab og gode sociale rammer
 • At samarbejde om de enkelte elever.
 • At udnytte hinandens ressourcer på tværs af årgangen.
 • At videregive informationer af relevans til storteamet

Storteam:
Team som består af de lærere der er tilknyttet de enkelte afdelinger, og som tilrettelægger
placeringen af fælles opgaver for hhv. indskoling, mellemtrin og udskoling.

Storteamenes arbejde består i:

 • Sikre et fælles pædagogisk afsæt, og fælles holdninger til samvær.
 • Sikre brugen af lærerkompetencer gennem udnyttelse af mulighederne i
  selvstyrende team/fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen.
 • Planlægning af evt. fælles opgaver/projekter for hele afdelingsteamet
 • At omlægge skemaet ved planlagt fravær (ekskursioner, kurser etc.)
 • Planlægge og udføre gårdvagtsturnus
 • Fordeling af lærerresurser i fordybelsesuger
 • Udveksling af relevante faglige og sociale informationer
 • Drøftelse af den pædagogiske praksis og de pædagogiske indsatsområder
 • Vidensdeling og drøftelse af "best practice"

Fagteam:
De lærere, som underviser i et fag og arbejder sammen om at kvalificere faget
blandt andet via udmøntningen af fællesmål i en lokal læseplan.

Fagteamenes arbejde består i:

 • På baggrund af "fælles mål" udarbejder, drøfter og udveksler fagteamet ideer til
  og konkrete undervisningsforløb, der sikrer, at undervisningen lever op til de relevante
  trinmål. Disse undervisningsforløb skal både omfatte undervisningen i faget, men også
  omhandle hvordan faget kan indgå i projekt- og tværfaglige forløb, fordybelsesuger m.v.
  Materialer og ideer samles og arkiveres, således at der er løbende adgang til materialet.
 • På baggrund af ovenstående udarbejder hvert fagteam en lokal læseplan, der konkretiserer
  arbejdet med trin- og slutmål.
 • At drøfte fagets udvikling, herunder komme med forslag til materialer, budgetønsker m.v.

Skoleårets opdeling
Skoleåret er en vekselvirkning mellem længere forløb af faguger og fordybelsesuger.
Året består således af typisk 4 fagperioder og 2 - 3 fordybelsesperioder af 3 ugers varighed.
I fordybelsesugerne har alle elever 25 ugentlige lektioner.

Formål- og indholdsbeskrivelser for fordybelsesperioder
Langebjergskolen ønsker at udvikle elevernes faglige og personlige handlekompetence. Dette
sker bl.a. gennem arbejdet med varierende undervisningsformer. For at sikre de bedste muligheder
herfor har vi i løbet af året et antal fordybelsesperioder.

Fordybelsesperiodernes formål er at styrke følgende:

 • Faglig fordybelse:
  • i de enkelte fag
  • i tværfaglige sammenhænge
 • Elevernes personlige kompetencer:
  • Selvstændighed
  • Samarbejde
  • Ansvarlighed
 • Elevernes evne til at arbejde projektorienteret:
  Der arbejdes i stigende grad med en projektorganiseret undervisning, der kvalificerer eleverne
  til den obligatoriske projektopgave i 9. klasse.
 • Fællesskabet på tværs af årgangen

Rammer for fordybelsesperioderne:

 • Der er fra 0. - 6. klasse 3 årlige fordybelsesperioder á 3 ugers varighed. Der er en fast en
  fordybelsesdag i engelsk i hver periode. Fra 7. - 9. klasser er der 2 årlige fordybelsesperioder
  á 3 ugers varighed. Der er en fast fordybelsesdag i engelsk og en fordybelsesdag i tysk/fransk
  i hver periode.
 • Planlægningen af indholdet tager udgangspunkt i fagenes trin- og slutmål. For at sikre bredden
  og variationen i fordybelsesperioderne bruges de 4 kompetenceområder(se model nedenfor).
  Årgangsteamet er ansvarligt for, at alle fags faglighed tilgodeses i fordybelsesperioderne.
 • Fordybelsesperioderne planlægges fælles af og for de enkelte årgange/storteam.
 • Der skal opstilles klare mål for alle fordybelsesperioder. Disse hjemsendes til forældrene.
 • Efter hver fordybelsesperiode foretages en evaluering af målopnåelsen. Forældrene orienteres
  om evalueringens resultater
 • Det grundlæggende målfastsættelses- og evalueringsredskab i fordybelsesperioderne er
  logbog/portfolio