• Langebjergskolen
 • Langebjergvej 401, 3050 Humlebæk
 • 72 56 20 15
 • [email protected]
 • EAN: 5798008284458
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Trivselsvurdering 2017


Vurdering af trivselsundersøgelsen 2017
Den nationale trivselsmåling gennemføres hvert år i alle folkeskoler og kommunale
specialskoler. Målingen sker i henhold til Bekendtgørelse om måling af elevernes
trivsel i folkeskolen.

At øge elevernes trivsel er ét af målene med folkeskolereformen, da trivsel er en
vigtig forudsætning for elevernes evne til at indlære. Den årlige måling har til
formål at vise udviklingen af elevernes trivsel samt være et arbejdsredskab for
skolerne til at forbedre trivslen og undervisningsmiljøet. Den generelle trivselsscore
sammenfatter resultater for hhv. social trivsel, faglig trivsel, støtte og inspiration
samt ro og orden.

Det er eleverne, der besvarer målingen. Alle elever på alle årgange deltager.

Opfølgning sker på alle niveauer, dvs. både på skole- og klasseniveau samt efter behov
på individniveau. Evt. opfølgning på individniveau sker altid i samarbejde med forældrene.
Opgaven med at følge op på individ- og klasseniveau ligger hos årgangs-/klasseteamet.
Opgaven med at følge op på skoleniveau ligger hos skoleledelsen.

Som afsæt for opfølgningen på skoleniveau udarbejdes hvert år en handle-/udviklingsplan.
Handle-/udviklingsplanen offentliggøres hvert år primo oktober på skolens hjemmeside
sammen med en resultatrapport på skoleniveau. Dette er handle-/udviklingsplanen for
den seneste måling gennemført i skoleåret 2016/2017. På Langebjergskolen har 95 %
af eleverne besvaret målingen.

I de seneste år er eleverne i Fredensborg Kommune blevet gladere og gladere for at gå
i skole og ifølge undersøgelsen ligger kommunen nummer to i Danmark.

Undersøgelsen for Langebjergskolen viser igen i 2017 en megen fin trivsel blandt eleverne
på hele skolen.

Indenfor temaet ”Social trivsel”, som omhandler elevernes opfattelse af deres tilhørsforhold
til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning, viser Langebjergskolen en meget
høj score.

Sidste skoleårs tiltag og arbejde i klasserne og på årgangene ift. fokuspunktet ”bange for
at blive grinet af” har haft effekt. Ligesom punktet omkring ensomhed, som vi har haft
fokus på gennem de seneste 2 år, har beholdt sin fine placering. Endvidere er tilfredsheden
med elevinddragelse, som ligger lavt i hele landet, vokset med 5% på Langebjergskolen.

På årgangskonferencerne i juni drøftedes, på baggrund af klassens egne resultater,
fokuspunkterne for de enkelte klasser. Hvorefter de enkelte klasser udarbejdede
handlingsplan efter ledelsens retningslinjer for form og indhold. Handlingsplanerne
indgår i klassernes årsplan.

Desværre scorer rengøringen på skolen lavt, og her vil der blive udarbejdet en handleplan
med fælles indsats.


Trivselsundersøgelsen er delt i to forskellige undersøgelser – en for 0. – 3. klasse og en for
4. – 9. klasse.

0. – 3. klasse:

På følgende områder scorer Langebjergskolen meget højt:

 • Elevernes tilfredshed med at gå i skole:
  100% af eleverne svarer, at de er meget eller til dels glade for skolen samt deres klasse.

 • Elevernes hjælpsomhed i klassen:
  Her svarer 98% af eleverne, at de er meget gode eller gode til at hjælpe hinanden i
  klasserne.

 • Elevernes generelle forhold til hinanden:
  Her svarer 97%, at de tror de andre børn i klassen kan lide dem.  

 • Elevernes forhold til lærerne:
  På spørgsmålet om eleverne er glade for deres lærere svarer 99%, at de er meget
  glade eller glade for deres lærere. Kun 1% svarer nej.

 • Lærernes evne til at hjælpe eleverne i skolen:
  98% af eleverne svarer, at lærerne er meget gode eller gode til at hjælpe dem,
  mens 2% svarer nej.

 • Elevernes tilfredshed med pauserne:
  På spørgsmålet om eleverne kan lide pauserne svarer
  78% ja, mens 21% svarer ja lidt og 1% svarer nej.

 • Ensomhed:
  På spørgsmålet om eleverne føler sig alene i skolen svarer 65% nej, 29% svarer
  nogle gange og kun 6% svarer at de tit føler sig alene.  

 • Elevernes tilfredshed med udeområderne:
  99% af eleverne er meget tilfredse eller tilfredse med udeområderne på skolen.


På følgende områder scorer skolen på eller lige under det kommunale
gennemsnit, og det er derfor områder der med fordel fortsat kan
fokuseres på:

 • Elevernes koncentration i timerne:
  95% af eleverne svarer at de for det meste eller nogle gange kan koncentrere sig,
  mens 5% svarer at de ikke kan koncentrere sig i timerne.

 • Elevinddragelse/støtte og inspiration:
  54% siger at de tit eller nogle er med til at bestemme hvad de skal lave i timerne.
  46% siger nej.

 • Rengøring:
  42% svarer at der for det meste er rent på skolen, 47% svarer nogle gange, mens
  11% svarer nej på spørgsmålet om der er rent på skolen.
   

4. – 9. klasse:
På følgende områder scorer Langebjergskolen meget højt:

 • Elevernes tilfredshed med at gå i skole:
  97% af eleverne i 4.-9. klasse svarer, at de meget tit, tit eller en gang imellem er
  glade for skolen. Kun 3% svarer, at de sjældent er glade for skolen.
   
 • Elevernes hjælpsomhed i klassen:
  Her svarer 90 % af eleverne, at de meget tit, tit eller en gang imellem oplever
  deres kammarater som venlige og hjælpsomme. Kun 3% svarer sjældent eller aldrig.
   
 • Til spørgsmålet om hvorvidt eleverne er blevet mobbet i skoleåret, svarer 95% aldrig,
  3% sjældent, 1% en gang imellem, mens 0% svarer tit.
   
 • Ensomhed:
  84% føler sig sjældent eller aldrig ensomme. 12% en gang imellem og kun 4% føler sig
  tit ensomme.
   

På følgende område scorer Langebjergskolen på eller lige under det kommunale
gennemsnit, og det er derfor områder der med fordel kan fokuseres på:

 • Elevinddragelse:
  Kun 15% svarer at de tit eller meget tit er med til at bestemme, hvad der arbejdes
  med i timerne. 43% svarer at de en gang imellem er med til at bestemme. 42% svarer
  at lærerne sjældent eller aldrig bruger deres ideer i undervisningen.
   
 • Rengøring:
  39% af eleverne svarer at der er rent på skolen. 40% er hverken enige  eller uenige,
  mens 21% er uenige eller helt uenige i der er rent på skolen.

 

Oktober 2017

 

Du kan læse mere om trivslen på skolerne i Fredensborg Kommune her:

Fra bronze til sølv i elevtrivsel

Trivselshåndbogen