• Langebjergskolen
 • Langebjergvej 401, 3050 Humlebæk
 • 72 56 20 15
 • [email protected]
 • EAN: 5798008284458
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Langebjergskolens fordybelsesperioder
 

Formål- og indholdsbeskrivelser for fordybelsesperioder
På Langebjergskolen ønsker vi at udvikle elevernes faglige og personlige handlekompetence.
Dette sker bl.a. gennem arbejdet med varierede undervisningsformer.

For at sikre de bedste muligheder herfor har vi i løbet af året et antal fordybelsesperioder.

Fordybelsesperiodernes formål er at styrke følgende:

 • Faglig fordybelse:
  • i de enkelte fag
  • i tværfaglige sammenhænge
 • Elevernes personlige kompetencer:
  • Selvstændighed
  • Samarbejde
  • Ansvarlighed
 • Elevernes evne til at arbejde projektorienteret:
  Der arbejdes i stigende grad med en projektorganiseret undervisning, der kvalificerer
  eleverne til den obligatoriske projektopgave i 9. klasse.
 • Fællesskabet på tværs af årgangen

Rammer for fordybelsesperioderne:

 • Der er fra 0. - 6. klasse 3 årlige fordybelsesperioder á 3 ugers varighed.
  For elever i 3. - 6. klasse er en fast en fordybelsesdag i engelsk i hver periode.
 • Fra 7. - 9. klasse er der 2 årlige fordybelsesperioder á 3 ugers varighed.
  Der er en fast fordybelsesdag i engelsk og en fordybelsesdag i tysk/fransk i hver periode.
 • Fordybelsesperioderne planlægges fælles af og for de enkelte årgange.
 • Planlægningen af indholdet tager udgangspunkt i fagenes trin- og slutmål.
  For at sikre bredden og variationen i fordybelsesperioderne bruges de 4 kompetenceområder.
  Årgangsteamet er ansvarligt for, at alle fags faglighed tilgodeses i fordybelsesperioderne.
 • I forbindelse med planlægningen af fordybelsesperioder gøres der overvejelser om følgende
  spørgsmål:
  • Hvordan man i fordybelsesperioderne kan sikre fysisk aktivitet for eleverne.
  • Mængden af lektier, herunder en vurdering af behovet for lektier i fag, der ikke umiddelbart
   er en del af fordybelsesperioden.
  • Hvordan man bedst kan tilgodese alle elever - skal der laves særlige tilbud til f.eks.
   de fagligt svageste elever?
 • Der skal opstilles klare mål for alle fordybelsesperioder. Disse hjemsendes til forældrene.
 • Efter hver fordybelsesperiode foretages en evaluering af målopnåelsen. Forældrene orienteres
  om evalueringens resultater
 • Det grundlæggende målfastsættelses- og evalueringsredskab i fordybelsesperioderne er
  logbog/portfolio.