• Langebjergskolen
 • Langebjergvej 401, 3050 Humlebæk
 • 72 56 20 15
 • [email protected]
 • EAN: 5798008284458
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Information om kontaktforældre

- muligheder og opgaver

 

Derfor har vi kontaktforældre
Kontaktforældrene er et vigtigt led i skole/hjem samarbejdet på Langebjergskolen. Vi ved fra mange
års erfaring, at et godt samarbejde mellem skolen og forældrene og mellem forældrene indbyrdes,
er af afgørende betydning for klassens trivsel og resultater.

Kontaktforældrene er bindeledet mellem lærere og forældre og mellem klassen og skolens ledelse
og bestyrelse.

I det følgende vil vi beskrive nogle af de opgaver, kontaktforældrene har/kan have.

Forældremøder i klassen
Kontaktforældrene tilrettelægger sammen med klasselæreren de årlige forældremøder i klassen,
d.v.s. at kontaktforældrene er medbestemmende vedr. mødernes indhold. Dette sker gennem
drøftelser mellem kontaktforældrene og lærerne forud for indkaldelsen til forældremøde.

Opgaver, som kontaktforældrene kan varetage:

 • Arbejde for at sikre et godt forældresamarbejde i klassen
 • Udarbejdelse af invitationer/dagsordener
 • Tage imod nye forældre i klassen
 • Være mødeleder
 • Fremlægge punkter til drøftelse på møder
 • Sikre at der tages referat af møderne
 • Tage initiativer til møder og arrangementer

Listen kunne nemt gøres længere - de enkelte kontaktforældre kan aftale med klasselærerne, hvilke
opgaver, der skal løses, og hvem der er ansvarlig.

Arrangementer for klassen
Kontaktforældre kan foreslå og hjælpe til med arrangementer for klassen, f.eks. ture, fester, teater m.m.

Kontakt mellem forældre og bestyrelse/bestyrelse og forældre
Bestyrelsen indkalder som udgangspunkt ca. 1 gang om året kontaktforældrene til fællesmøder. Her kan
kontaktforældrene fremkomme med forslag om emner, der ønskes behandlet i bestyrelsen, og bestyrelsen
kan fremlægge og diskutere sager med kontaktforældrene.

I tiden mellem fællesmøderne kan kontaktforældrene - og alle de øvrige forældre - kontakte medlemmer
af bestyrelsen.

Ud over fællesmøderne orienterer skolebestyrelsen om sit arbejde via skolens hjemmeside, bl.a. via
referater fra bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsesmedlemmerne deltager gerne i forældremøder, hvis der er behov for det.

Sådan bliver man kontaktforældre
Hvert år vælges 2-4 kontaktforældre i hver klasse. Det sker på det første forældremøde efter sommerferien.
Det er en god ide at skiftes lidt, så der hvert år er nogle "nye" og nogle "gamle" kontaktforældre. Du får mere
at vide på forældremødet i dit barns klasse.

Vi håber, at ovenstående har givet jer lyst til og mod på arbejdet som kontakforældre.

Mange venlige hilsener

Skolebestyrelsen