• Langebjergskolen
  • Langebjergvej 401, 3050 Humlebæk
  • 72 56 20 15
  • [email protected]
  • EAN: 5798008284458
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Talenthold i udskolingen

1. Baggrund

I Fredensborg Kommune har man over de seneste par år gjort sig en række
erfaringer med oprettelse af talenthold i udskolingen inden for særlig udvalgte
og relevante emner, der på anden vis end den daglige undervisning har kunnet
stimulere og motivere elever med særlige interesser og forudsætninger. De
nuværende erfaringer er blevet evalueret af en arbejdsgruppe bestående af en
ledelsesrepræsentant fra hver af de seks skoler i kommunen og en repræsentant
fra ’Skolen i Virkeligheden’. Nærværende strategi for den videre indsats bygger herpå.

2. Formål

Formålet med oprettelse af talenthold i udskolingen er at give elever med særlige
forudsætninger et tilbud, så disse elever stilles lige med folkeskolens øvrige elever.
Altså et målrettet fokus på - og i overensstemmelse med det første af den nye reforms
tre overordnede målsætninger:

"Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan".

Når holdene oprettes på tværs af skolerne er det for at give de udpegede elever
mulighed for at spejle sig i andre elever, der har samme fokus, talent og/eller interesse.
Det sociale og personlige aspekt vægtes ligeså højt som faglig progression. Og bl.a. ved
at skabe et fælles fagsprog omkring en faglig interesse kan de sociale og personlige
kompetencer ligeledes styrkes og afprøves i nye kontekster.

3. Talentholdsundervisning i Fredensborg Kommune

Talentholdsundervisning i Fredensborg kommune er et tilbud ved siden af den
almindelige og obligatoriske undervisning, som folkeskolen er forpligtet til at levere jf.
Folkeskoleloven.

4. Fredensborg Kommunes definition af et talent

Fredensborg kommunes definition på talent sigter både mod noget medfødt og noget
der kan erhverves:

"Børn og unge, der har særlige forudsætninger inden for et eller flere områder, og som
går i Fredensborg Kommunes normalskoler. Et talent er en person, som er god til noget
og har mulighed for at blive en af de bedste, hvis potentialet stimuleres." (Kilde: UVM)

5. Karakteristika hos talentet

De talentfulde elever besidder høj begavelse og har særlige anlæg indenfor et eller
flere specifikt afgrænsede områder. Talenterne kan på kort formel karakteriseres ved

  • Evner højt over gennemsnittet
  • Mulighed for markant udvikling af potentiale
  • Stort engagement og interesse for noget specifikt

Talenterne motiveres på forskellig vis, hvad er væsentligt, når de skal rekrutteres og
betydningsfuldt, når indhold og didaktik tilrettelægges (se oplæg fra Sorø Akademi).

6. Elevens forpligtelse

Eleven skal, ud over at muligheden for at dygtigøre sig fagligt på et specifikt område, evne
at reflektere over egen læringsproces. Eleven skal således efter endt undervisningsforløb
formidle, ’hvad har jeg lært/oplevet på denne rejse’ til andre (det være klassen, skolen,
forældre eller andre, efter aftale).

7. Hvem tilrettelægger og forestår talentundervisningen

De aktører, der inddrages - og med hvem Fredensborg Kommune tilrettelægger
talentholdsundervisning med - er nøje udpeget indenfor de specifikke områder. Det
er aktører, der har ekspertise på det pågældende område og på målgruppen. Det kan
både være aktører uden for egne skoler og egne ledere eller lærere med de rette kompetencer
på området.

Lederne er: Engagerede og evner at spotte, motivere og ’drifte’ talenter

Lærerne er: Engagerede og evner at spotte talenter, ligesom de evner at "oversætte"
talentholdsprogrammet til eleverne.

Eksterne undervisere er: Engagerede og professionelle, på et højere uddannelsesniveau
end egne folkeskolelærere. De er autentiske undervisere og forstår sig didaktisk på, hvordan
talenterne motiveres.

8. Hvilke specifikke områder satser Fredensborg Kommune på

Fredensborg Kommunes skoler opretter, jf. Folkeskolelovens kapitel 2:§5 om indhold,
talenthold indenfor områderne Humaniora, Praktiske/Musiske fag og Naturfag. Herudover
skal talentforløbene også søge at imødekomme temaerne i den gældende kommunale
skoleudviklingsstrategi ’Skolen i overmorgen´: Bæredygtighed, Internationalisering,
Kommunikation & Netværk og Innovation.

Fredensborg Kommune har frem til og med indeværende skoleår gjort sig konkrete
erfaringer indenfor områderne kunst, globalisering, sprog, filosofi, science, innovation
og sport. Pr. skoleår oprettes 1-2 ’større’ talentholdsforløb (med studietur til udlandet
af ca. 1 uges varighed) og 3-4 ’mindre’ talentholdsforløb (med weekend-camp og/eller
et eller flere besøg i nabolande, f.eks. Sverige). Den enkelte skole forpligter sig til at
rekruttere elever til de større hold, der oprettes samt at rekruttere til mindst to mindre
talenthold. Der kan være individuelle forhold der gør, at en skole fravælger et eller flere
af de mindre hold. Antallet af talenter pr. skole til de enkelte hold afgøres af skolernes
elevtal.

9. Hvordan og på hvilken baggrund udvælges talenterne

Lærerne der underviser eleverne til dagligt har et kendskab til den enkelte elevs særlige
kompetencer – og det skal udnyttes ved rekruttering. Lærerne skal således have særlig
fokus og opmærksomhed på at spotte talenter blandt deres elever. For at kunne
rekruttere blandt egne elever, skal lærerne i udskolingen ved skolestart skriftligt
informeres om de hold, der oprettes i det pågældende skoleår. (Katalog om hold,
indhold, tidsplan udarbejdes af arbejdsgruppen). På skolen skal der være minimum
én talentspejder blandt lærere/ledelse, med hvem man kan rådføre sig med.

Lærerne indstiller elever til ledelsen. Ledelsen udpeger de elever, der findes egnede
til at gå videre i rekrutteringsprocessen, og forældrene orienteres og siger god for,
at deres barn er motiveret og kan gennemføre det pågældende talentforløb. Når dette
er bekræftet skal eleven lave en skriftlig motivation for deltagelse, og det er herefter
ledelsens kompetence at have en samtale med de elever, der har afleveret en skriftlig
motivation og udpege de bedst egnede elever. Der laves en skriftlig aftale mellem skole
og hjem, hvor forældrene skriver under på, at eleven kan og vil gennemføre talentforløbet
med forældrenes opbakning.

10. Planlægning og tilrettelæggelse af talentholdene

Kompetencen til at definere de specifikke områder, i henhold til afsnit 8 om indhold,
samt tilrettelæggelse og tidsplan for gennemførelse ligger hos arbejdsgruppen. Ved
udgangen af et skoleår fremlægger arbejdsgruppen de kommende års talenthold for
skoleledergruppen, der endeligt godkender oplægget. Der kan oprettes højst seks
talenthold; To større/fire mindre, og den enkelte skole skal mindst rekruttere elever
til de større hold og mindst 2 mindre hold. Den enkelte skoles hæfter økonomisk for
det antal elever, som skolen tilmelder de talenthold, de deltager på.