• Langebjergskolen
  • Langebjergvej 401, 3050 Humlebæk
  • 72 56 20 15
  • [email protected]
  • EAN: 5798008284458
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Skolebestyrelsesvalg 2018

Kandidatliste


Herunder kan du se kandidatlisten til skolebestyrelsesvalget 2018:

 


Marianne Sloth - mor til Nikoline 7.B:
Mit navn er Marianne Sloth og jeg er mor til Nikoline E Sloth, der går i 7. klasse her på Langebjergskolen.

Jeg er enlig mor til to piger, hvor min yngste er 13 og min ældste er 18 i april. Jeg er uddannet pædagog, men har måtte opgive at arbejde pga kronisk smertesygdom og i dag er jeg førtidspensionist.

Jeg sidder i den nuværende bestyrelse, hvilket jeg har gjort i flere år. Først som suppleant og i næsten to år som fuldbyrdet bestyrelsesmedlem.

Jeg vil meget gerne fortsætte med at sidde i bestyrelsen, da jeg fortsat mener, at jeg har gode ting at tilbyde skolebestyrelsen. Jeg oplever selv, at jeg repræsenterer en niche, som er vigtig bliver repræsenteret i bestyrelsen, idet jeg er enlig mor og jeg har en lav indkomst.

Jeg står for, at alle elever har ret til at have en god skoledag og alle elever har ret til at være en del af fællesskabet i skolen. Alle elever er forskellige og der skal være plads til alle elever på Langebjergskolen. Når man trives i skolen, så lærer man bedst.

Allerede i dag arbejder vi i skolebestyrelsen med trivsel og dette arbejde brænder jeg for at være med til at fortsætte.

Anders Bech Tharsgaard - far til Arthur i 1.B og Jonathan i 3.A:
Jeg er far til Jonathan i 3. klasse og Arthur i 1., hvor den sidste bror, Alvin, først starter på Langebjergskolen om et par år.

De sidste år har jeg været en del af kontaktforældreudvalg, hvilket har givet mere indblik i vores skole og givet lysten til et engagement i skolebestyrelsen.

Jeg er særligt optaget af hvordan vi skaber den bedst mulige trivsel og herunder skolens antimobbestrategi samt hvordan vi får den implementeret i de kommende år. Det bliver vigtigt for skolen.

Ellers er jeg motiveret af skolens internationale profil og vigtigheden af, at vores børn får en god og brugbar forståelse af verden også uden for Humlebæk/Nordsjælland/Danmark. Som familie har vi levet flere år i udlandet og valgte netop Langebjergskolen aktivt til pga. skolens internationale profil.

Når jeg ellers læser pejlemærkerne i kommunens visionspapir ”På vej mod fremtidens skoler i Fredensborg Kommune.”, vil jeg mene, at jeg har noget at byde ind med i forhold til ambitionerne omkring at ruste børnene til en digital fremtid. Jeg er her særligt interesseret i digital dannelse og herunder hvordan vores børn (og vi voksne) bedst kan hjælpes til at agere klogt og etisk i brugen af sociale medier.                

Jeg ønsker at bidrage bedst muligt både til forholdene på skolen samt med at gøre skolens arbejde synligt og prioriteret i Fredensborg Kommune.                                                                     

Anne Steen Himmelstrup -
mor til Anton i 1.B og Lasse i 4.B

Anne Steen Himmelstrup, mor Lasse i 4.B og Anton i 1.B (samt Bjørn og Kalle)

Ungdommen i dag føler sig i stigende grad presset, og det er meget bekymrende. Jeg vil gerne være med til at tage nogle principielle diskussioner om, hvordan vi skaber de bedst mulige betingelser for, at vores børn trives, har lyst til at lære og kan navigere i de krav, der bliver stillet til børn og unge i dag.

Jeg bor og arbejder på Krogerup Højskole, og jeg ønsker mig mere højskole i folkeskolen; at man lærer, fordi man har lyst (og ikke fordi man skal præstere), stærke fællesskaber, højt til loftet og plads til forskellighed.

Og så har jeg desuden en stor drøm om et skolekøkken, hvor kokke laver et varmt og økologisk måltid mad til eleverne hver dag.

Susanne Falcencrone -
mor til Mikkel i 4.A

Jeg er mor til Mikkel, som går i 4. klasse her på Langebjergskolen.

Jeg er uddannet inden for beklædning og har arbejdet som selvstændig de sidste par år. Synes til tider at de kreative fag lidt bliver glemt, det kunne også være spændende at tage fat på.

Jeg sidder i den nuværende bestyrelse, hvilket jeg har gjort i flere år. Jeg vil rigtig gerne
fortsætte med at være en del af bestyrelsen da jeg selv synes jeg har meget mere at tilbyde.
Jeg brænder for at Langebjergskolen, er den man søger som elev, men også som lærer.

Mit fokus vil i den kommende skolebestyrelse være at vi stadigvæk arbejder med bl.a. trivsel, læring, mobning. Som noget nyt synes jeg det kunne være spændende at arbejde med dysleksi/ordblindhed.

Sissel Lea Nielsen -
mor til Eik i 2.B og Sylvester i 4.B

Jeg er mor til Eik i 2.B og Sylvester i 4.B, hvor jeg er med i kontaktforældregruppen.

De næste par år skal Fredensborg Kommunes visioner om fremtidens skole omsættes fra papir til praksis på Langebjergskolen. Det vil få stor betydning for vores børns skolegang. I skolebestyrelsen vil jeg arbejde for, at elever, lærere og forældre inddrages i processen, så alle oplever at blive hørt og får mulighed for at sætte deres aftryk på Langebjergskolens fremtid.

Nogle af de aftryk, jeg gerne vil sætte, er:

- at vores børn bevarer deres nysgerrighed og motivation for at lære. I fremtidens skole skal vi derfor huske på, at trivsel og læring går hånd i hånd, og at der er mange måder at lære på.

- at Langebjergskolen er et sted, hvor alle oplever at være en del af et fællesskab, i klassen og på tværs af klasser og årgange. I fremtidens skole skal vi derfor ikke have et ensidigt fokus på uddannelse, men huske at dannelse er et vigtigt fundament.

- at vores børn allerede i Folkeskolen oplever at indgå i et demokrati, og at de bliver optagede af, tager stilling til og lærer at agere i den verden, de lever i, også den digitale.

Jeg tror på, at forældreopbakning skaber grobund for en god skole. Derfor vil jeg arbejde for at styrke forældresamarbejdet ved at koble kontaktforældrene tættere på de temaer, der drøftes og de beslutninger, der træffes i skolebestyrelsen.

Skulle vi komme i en situation, hvor Langebjergskolen kommer i spil til en skolesammenlægning, så vil jeg kæmpe for at bevare en tosporet skole, som vi har i dag.

Jeg flyttede til Humlebæk med min mand og vores to børn sidste sommer. De sidste fem år har jeg arbejdet i Kræftens Bekæmpelse, først med uddannelse af frivillige, og senest med uddannelse af projektledere. Min erfaring med uddannelse og læring vil jeg kunne bruge i mit arbejde i skolebestyrelsen.

Christian Buch Sørensen -
far til Nikolaj 0.B

Far til Nikolaj 0.B

Jeg er far til Nikolaj i 0.B og har Alexander på snart 5 år godt på vej til skolestart næste år.

Langebjergskolen er sammen med os forældre og vores familier det afgørende fundament for vores børns trivsel, udvikling og fremtidsmuligheder, og helt lavpraktisk tilbringer børnene en meget væsentlig del af deres dag på skolen. Derfor er det så vigtigt, at Langebjergskolen er et trygt og godt og sjovt sted at være for alle børn. Først når det grundbehov er opfyldt, kan skolen få succes med de faglige ambitioner og engagere børnene i at dygtiggøre sig og vende blikket ud mod verden.

Jeg vil gerne indgå i skolebestyrelsen for at medvirke til at sikre, at både grundbehovene og de faglige ambitioner bliver husket og tilgodeset. Jeg tror meget stærkt på tankesættet og ånden bag folkeskolen som en skole for alle børn, hvor demokratiske grundprincipper om åndsfrihed, ligeværd og medansvar - som udtrykt i folkeskolelovens formålsbestemmelse - forbereder eleverne på at deltage i samfundet ud fra en tillid til egne muligheder.

Jeg har selv haft en god folkeskoletid, men er først som voksen rigtig blevet opmærksom på, at det bestemt ikke er givet, at alle børn har det sådan. Det er vores ansvar - skolens og forældrenes - at se de børn, som har brug en ekstra hjælpende hånd, og give dem den. På Langebjergskolen skal ingen være alene om at have det svært.

Ved siden af min hovedbeskæftigelse som far arbejder jeg som juridisk konsulent i Hørsholm Kommune, og jeg håber, at den indgangsvinkel til den kommunale politiske og administrative virkelighed, som jeg har derfra, kan bruges positivt i arbejdet i skolebestyrelsen.

 

Mads Hofmann Andersen - far til Svale i 3.A og Anker i 4.B:

Uddannet skolelærer, arbejder dog primært som billedkunstner i dag.

Fokuspunkter ifht skolebestyrelse og folkeskolens rolle i det hele taget.

Jeg brænder for en skole, som ser sig selv i en større sammenhæng. En skole med en stærk identitet og et værdisæt der gennemsyrer det fundament, som skal ruste vores børn bedst muligt til fremtiden.

 

- dannelse af hele mennesker

- kreativt og innovativt tankesæt

- sammenhæng mellem trivsel, motivation og læring
- tager stilling til det strukturelle kontra individ

 

Søren Jessen -
far til Anker i 0.A

Jeg er far til Anker i 0. klasse og har en datter, Gerti, på 4 år og Alfred på 2 år. Vi bor på Langebjergvej.

Som medlem af skolebestyrelsen vil jeg gerne sætte fokus på en god indskoling. En god start er for mig det fundament, der skal sikre vores børns trivsel på sigt. Skolen gør i dag et godt og stort stykke arbejde i forhold til at give børnene en god start, og en af de konkrete ting, jeg vil arbejde med, er at styrke skolens samarbejde med fritidshjemmet og områdeledelsen i Børnehusene Humlebæk.

Derudover ønsker jeg at arbejde for, at skolebestyrelsen bliver ved med at være et åbent organ, hvor forældre og skolen sammen finder fælles løsninger på de udfordringer, der opstår undervejs i børnenes skolegang. Jeg vil derfor arbejde for, at skolebestyrelsen inddrager skolens elever, forældre og læreres synspunkter i prioriteringen af de indsatser, der måtte være nødvendige.

Jeg arbejder til dagligt i en økonomiafdeling og ønsker ligeledes at værne om, at skolen har en sund økonomi, der kan sikre en velfungerende hverdag med glade børn og gode vilkår for skolens lærere.

Anna Fjeldsted -
mor til Holger 1.A

Jeg hedder Anna og er mor til Holger i 1. klasse og Marie, som går i børnehave.

Som del af bestyrelsen vil jeg gerne arbejde for at omsætte skolens fine værdier om fællesskab og trivsel til virkelighed, sådan at det i endnu højere grad bliver synligt i hverdagen og i de strukturer der tegner børnenes skoleoplevelser. Jeg tror på, at det styrker fællesskabet og ansvaret for hinanden, når børnene indgår i projekter, hvor de selv er med til at sætte præg på det faglige indhold og sammen skaber et produkt. Jeg tror også på, at det at synge sammen, bygge noget sammen eller lave et teaterstykke og spille det for hinanden, styrker den enkeltes oplevelse af at have værdi i sig selv og for fællesskabet.

Jeg vil gerne være med til at gå skolen efter i sømmene og styrke de ritualer og traditioner, der giver sammenhold og ejerskab af skolen. Og samtidig stille spørgsmålstegn ved de arbejdsgange, der lader individuelle præstationer og vurderinger dominere.

Sidst men ikke mindst vil jeg gerne arbejde for en bedre overgang fra børnehave til skole og fra børnehaveklasse til 1. klasse.

Jørn Berglund Nielsen -
far til Aya 2.B og Manu 4.B

Jeg er far til Aya Milka (2b) og Manu (4b) og mit mål er, at styrke skoleskak på Langebjergskolen.

Ulrikke Bryde-Nielsen -
mor til Frederik 2.A, Franziska 4.B og Nikoline 7.A

Jeg stiller op som kandidat til skolebestyrelsen på Langebjergskolen, fordi:

" Jeg vil fokusere på, at børn fra Langebjergskolen bliver rustet til fremtiden

" Motivation, trivsel og læring skal gå hånd i hånd

" Som det første skal der sikres rene toiletter for alle Langebjergskolens børn

" Jeg understøtter skolens internationale profil og kan bidrage med nyttige kontakter

" Jeg har erfaring fra alle skolens trin (indskoling, mellemtrin og udskoling) og kontaktforældre-arbejdet

" Jeg har stor indsigt i politiske processer - en klar fordel i forbindelse med bestyrelsesarbejdet

 

Suppleanter:

 

Nikolaj Frølund Thomsen -
far til Vitus 3.B og Alexander 8.B